Tegevused

Koolitusprogrammi raames korraldatakse erinevaid interaktiivseid tegevusi: õppesessioone ja seminare, väljasõite sõjaväeosadesse, huvitavaid ekskursioone, töövarjupäevi, veebiarutelusid, loomingulisi konkursse, avalikke väitlusi, koolikonverentse ja kohtumisi poliitikute, arvamusliidrite, ekspertide, riigiametnike, Eesti Kaitseväe ohvitseride ja aktiivsete kaitseliitlastega.

On oluline märkida, et koolitusprogrammi SINU RIIGI KAITSE sisu ei dubleeri mingilgi määral riigikaitseõpetust, vaid kvalitatiivselt täiendab õpilaste teadmisi ja oskusi ning oluliselt laiendab nende silmaringi riigikaitse ja -julgeoleku valdkonnas.

Tegevuste ajakavad õppeaastati

Esinejaks oli kutsutud pikaajalise riigikaitseõpetamise kogemusega kaadrikaitseväelane, kol-ltn Rasmus Lippur (Kaitseväe Peastaap), kes tutvustas Ida-Viru noortele järgmisi teemasid: sõja kui fenomeni põhjused ja tagajärjed, Eesti riigikaitse põhimõtted ja eesmärgid, Eesti Kaitseväe ülesanded ja ülesehitus ning Eesti riigikaitse tulevikuarengud ja plaanid.


Esinejaks oli kutsutud Kaitseväe Värbamiskeskuse peaspetsialist Igor Berjozkin, kes andis Ida-Viru noortele huvitava ja põhjaliku ülevaate neljast teemast: kaitseväeteenistuse liigid, kutsealusena arvele võtmine, ajateenistuse põhielemendid ja kaitseväelase elukutse Eestis.


Esinejaks oli palutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Tomas Jermalavičius, kellel on märkimisväärne kogemus rahvusvaheliste kaitsealaste koostööprojektide elluviimises. Tomas Jermalavičius kõneles järgmistel teemadel: NATO ajalugu ja tänapäev, kollektiivkaitse põhimõtted, Eesti huvid NATO-s ja Alliansi uued väljakutsed.


Esinejaks oli taaskord Kaitseväe Peastaabi vanemstaabiohvitser kol-ltn Rasmus Lippur, kes puudutas oma ettekandes järgmisi teemasid: kaitseväelase elukutse, väljaõppe ja hariduse tingimused, teenistuskäik ja karjäärivõimalused Eesti Kaitseväes.


Toimus koolitusprojekti pidulik avamine, mille raames anti Ida-Viru noorte ülevaade püstitatud eesmärkidest, kavandatud tegevustest ja oodatud tulemustest ning tehti üldine sissejuhatus projekti temaatikasse. Avasessiooni teises osas külastati Eesti Mereväe lahtiste uste päeva, kuulati ülevaatlikku loengut Eesti sõjaajaloost ning tutvuti Eesti Sõjamuuseumi ekspositsioonidega.

Meediakajastus: Virumaa Teataja


Vaata fotosid

Esinejaks oli tunnustatud militaarpsühholoog, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teadur kpt dr Merle Parmak, kes tegi põhjaliku ettekande järgmistel teemadel: psühholoogia kaitseväe kontekstis, kaitseväelaste värbamine ja arendamine, sooritusvõime suurendamine, vaimne tervis ja sõdadega kaasnevad häired, üksikisiku motivatsiooni teke ja moraal.


Üle viie tundi kestnud õppevisiidi raames tutvustati Ida-Viru noortele Eesti Kaitseväe Viru Jalaväepataljoni põhiülesandeid, väljaõpet ning olemasolevat relvastust ja varustust. Samuti korraldati näidislaskmised ja demonstreeriti käsitulirelvade kasutamist. Pärast toekat ja maitsvat lõunasööki oli noortel hea võimalus vestelda kaitseväelastega nende elukutsega kaasnevatest võimalustest ja rahvusvahelistel operatsioonidel osaluse teemal. Õppesessiooni viisid läbi n-ltn Vladimir Kolotõgin (VJP) ja vbl Jüri Denissov (VJP).


Kirdekaitseringkonna külastamisel oli Ida-Viru noortel erakordselt hea võimalus pealt vaadata ajateenijate truudusetõotuse tseremooniat ning tutvuda Eesti Kaitseväes kasutusel oleva modernse õhutõrje- ja suurtükiväerelvastuse ja tehnikaga ning näha ka reaalset demineerijate varustust. Samuti käidi kasarmus, kuulati otseallikast ajateenistuse igapäevasest elust-olust ja söödi maitsvat sõdurilõunat.


Avatud koolikonverentsid korraldati 27.01.2012 Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasiumis ja 1.02.2012 Kiviõli Vene Gümnaasiumis. Kahes mainitud koolis toimunud konverentsidel andsid koolitusprojektis osalenud õpilased oma koolikaaslastele põhjaliku ülevaate kõikidest õppesessioonidel käsitletud teemadest ja õppesõitude raames nähtust. Kuna koolikonverentsid korraldasid õpilased ise, siis tegemist oli hea võimalusega analüüsida programmitegevuste mõjusust ja asjakohasust. Osalejate antud tagasisidest nähtus, et kõik tutvustatud teemad pakkusid õpilastele suurt huvi, laiendasid nende silmaringi ja mõjutasid positiivselt hoiakuid Eesti riigikaitse suhtes.


Tallinnas 23.02.2012. a alanud ja Tartus Vabariigi aastapäeval, 24.02.2012. a lõppenud lõpusessiooni raames külastasid koolitusprogrammis osalenud õpilased Sisekaitseakadeemiat, et tutvuda sisejulgeoleku valdkonnaga ja hiljem arutelda laiapõhjalise riigikaitse kontseptsiooni üle. Iseseisvuspäeva varahommikul võtsid Ida-Viru noored osa Toompeal toimunud traditsioonilisest lipuheiskamise tseremooniast, kust sõitsid edasi Tartusse kaitsejõudude paraadi pealt vaatama. Lõpusessiooni raames toimus ka pidulik sündmus, kus koolitusprogrammi edukalt läbinud õpilased said ametlikud tunnistused ja väärtuslikud meened.


8.03.-08.04.2012. a kestnud avalikule esseekonkursile esitatud töödest valiti välja kaks parimat, mille autorid – Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasiumi õpilased Darja Sobolko ja Mihhail Tšernov – said rahalised preemiad.  Darja Sobolko puudutas oma essees teemat, miks Eesti riik vajab kaitseväge, samas kui Mihhail Tšernov analüüsis oma kirjutises lihtkodaniku perspektiivi kaitseväeteenistuse suhtes. Lisaks sellele kingiti Kaitseministeeriumi poolt nelja essee autoritele (Darja Sobolko, Mihhail Tšernov, Kirill Šavkun ja Nikita Ovsjannikov) riigikaitseteemalised raamatud.

2012. a avaliku esseekonkursi kuulutus


Ida-Viru venekeelsete koolinoorte riigikaitseteemaline arvamusuuring

Kaitseministeeriumi toel 2012. a juunis läbiviidud statistiliselt usaldusväärse arvamusuuringu raames kaardistati Ida-Viru venekeelsete noorte teadmised, arvamused ja hoiakud Eesti riigikaitse ja julgeoleku suhtes. Arvamusuuringu sihtrühmaks olid 9.-11. klasside õpilased ja kokku saadi 1077 analüüsimiseks kõlblikku ankeeti 17 koolist.

Lühikokkuvõte


Toimus koolitusprogrammi pidulik avamine, mille raames anti Narva noortele põhjalik ülevaade püstitatud eesmärkidest, kavandatud tegevustest ja oodatud tulemustest ning tehti üldine sissejuhatus koolitusprogrammi temaatikasse. Avasessiooni teises osas külastati Eesti Mereväe lahtiste uste päeva, uudistati Eesti Rahvusraamatukogus väljapanekut „Piirivalve lugu – inimese lugu“, tutvuti Eesti Meremuuseumi ekspositsioonidega ning kuulati Tallinna Ülikooli doktorandi Igor Kopõtini ülevaatlikku loengut Eesti sõjaajaloost.

Meediakajastus: Postimees RUS, Delfi RUS


Esinejaks oli kutsutud Kaitseväe Värbamiskeskuse peaspetsialist Igor Berjozkin, kes andis Narva noortele huvitava ja põhjaliku ülevaate järgmistest teemadest: kaitseväeteenistuse liigid, kutsealusena arvele võtmine, ajateenistuse põhielemendid ja kaitseväelase elukutse Eestis, väljaõppe ja hariduse tingimused, teenistuskäik ja karjäärivõimalused Eesti Kaitseväes.


Esinejaks oli kutsutud pikaajalise teenistuskogemusega kaadrikaitseväelane, Kaitseväe Logistikapataljoni ülem kol-ltn Ragnar Koemets, kes tutvustas koolitusprogrammis osalenud noortele järgmisi teemasid: sõja kui fenomeni põhjused ja tagajärjed, Eesti riigikaitse põhimõtted ja eesmärgid, Eesti Kaitseväe ülesanded ja ülesehitus ning Eesti riigikaitse tulevikuarengud ja plaanid.


Õppesessiooni alguses külastati Narva piirivalvekordonit, kus noortele tutvustati Eesti idapiiri, mis on ühtlasi ka Euroopa Liidu ja NATO välispiir, turvalisuse tagamiseks vajalikke tegevusi. See on oluline osa laiapindse riigikaitse strateegia mõistest. Siis suunduti Jõhvisse, kus üle nelja tunni kestnud õppevisiidi raames tutvustati Narva noortele Eesti Kaitseväe Viru Jalaväepataljoni põhiülesandeid, väljaõpet ning olemasolevat relvastust ja varustust. Samuti demonstreeriti käsitulirelvade kasutamist. Pärast toekat ja maitsvat lõunasööki oli noortel hea võimalus vestelda kaitseväelastega nende elukutsega kaasnevatest võimalustest ja rahvusvahelistel operatsioonidel osaluse teemal. Õppesessiooni viisid läbi ltn Vladimir Kolotõgin (VJP) ja v-vbl Renat Šupilov (VJP).


Esinejaks oli palutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Tomas Jermalavičius, kellel on märkimisväärne kogemus rahvusvaheliste kaitsealaste koostööprojektide elluviimises. Tomas Jermalavičius kõneles järgmistel teemadel: NATO ajalugu ja tänapäev, kollektiivkaitse põhimõtted, Eesti huvid NATO-s ja Alliansi uued väljakutsed.


Esinejaks oli tunnustatud militaarpsühholoog, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teadur kapten dr Merle Parmak, kes tegi põhjaliku ettekande järgmistel teemadel: psühholoogia kaitseväe kontekstis, kaitseväelaste värbamine ja arendamine, sooritusvõime suurendamine, vaimne tervis ja sõdadega kaasnevad häired, üksikisiku motivatsiooni teke ja moraal.


Tartus toimunud õppesessiooni raames külastati Kõrgemat Sõjakooli ning tutvuti õhuväelaste ettevalmistamisega Eesti Lennuakadeemias. Sõjakooli kadetid rääkisid Narva noortele Eesti riigikaitsest, tutvustasid Kaitseväes kasutusel olevat relvastust ja varustust ning oma õppetingimusi ja eluruume. Samuti söödi maitsvat sõdurilõunat ning külastati Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste muuseumi, kust saadi ülevaade Eesti sõjaajaloost ning Eesti sõjaväelaste varustusest.


Avatud koolikonverentsid korraldati 25.01.2013. a Narva Kesklinna Gümnaasiumis ja Narva 6. Koolis ning 1.02.2013. a Narva Kreenholmi Gümnaasiumis ja Narva Soldino Gümnaasiumis. Neljas kõnealuses koolis toimunud konverentsidel andsid koolitusprogrammis osalenud õpilased oma koolikaaslastele ja õpetajatele põhjaliku ülevaate kõikidest õppesessioonidel käsitletud teemadest ja õppesõitude raames nähtust. Kuna koolikonverentsid korraldasid õpilased ise, siis tegemist oli hea võimalusega analüüsida programmitegevuste mõjusust ja asjakohasust. Osalejate antud tagasisidest nähtub, et kõik tutvustatud teemad pakkusid õpilastele suurt huvi, laiendasid nende silmaringi ja mõjutasid positiivselt hoiakuid Eesti riigikaitse suhtes.


Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud lõpusessiooni raames külastasid Narva noored Eesti Sõjamuuseumit, kus Tallinna Ülikooli doktorant Igor Kopõtin tutvustas Eesti sõjaajaloo olulisi sündmusi ja suurkujusid ning näitas ajaloolisi relvi, sõjatehnikat ja -varustust. Iseseisvuspäeva varahommikul võtsid Narva noored osa Toompeal toimunud traditsioonilisest lipuheiskamise tseremooniast ning hiljem vaatasid Kaitsejõudude paraadi. Lõpusessiooni raames toimus sotsiaalmeedias ka veebipõhine arutelu riigikaitselistel teemadel ning sündmus lõppes ilusa piduliku tseremooniaga, kus koolitusprogrammi edukalt läbinud õpilased said ametlikud tunnistused ja väärtuslikud meened.


1.-31.03.2013. a kestnud avalikule esseekonkursile esitatud töödest premeeriti rahaliste preemiate ja riigikaitseteemaliste raamatutega järgmiseid autoreid:

Polina Varšavskaja (Narva Kesklinna Gümnaasium) – I preemia 150 eurot

Aleksandra Goltsvart (Narva 6. Kool) – II preemia 120 eurot

Aleksei Tarjan (Narva Soldino Gümnaasium) – II preemia 120 eurot

Artur Klink (Narva Kreenholmi Gümnaasium) – III preemia 85 eurot

Palju õnne võidutööde autoritele!

2013. a avaliku esseekonkursi kuulutus


Toimus koolitusprogrammi pidulik avamine, mille raames anti Narva noortele põhjalik ülevaade püstitatud eesmärkidest, kavandatud tegevustest ja oodatud tulemustest ning tehti üldine sissejuhatus koolitusprogrammi temaatikasse. Avasessiooni teises osas külastati Narva lähistel asuvaid paiku, mis on seotud Eesti sõjaajalooga (Utria, Sinimäed jne), ja tutvuti vastavate sündmuste taustinfoga.


Посмотреть фотографии

Tallinnas toimunud õppesessiooni raames kohtusid Narva noored kindral Ants Laaneotsaga, kellega arutleti riigikaitse alaste väljakutsete ja tänapäevaste julgeolekuriskide üle. Lisaks külastasid Narva noored Sisekaitseakadeemiat ja Eesti Sõjamuuseumit, kus Tallinna Ülikooli doktorant Igor Kopõtin tutvustas Eesti sõjaajaloo olulisi sündmusi ja suurkujusid ning näitas ajaloolisi relvi, sõjatehnikat ja -varustust.

Meediakajastus: ERR RUS, Postimees RUS, Sisekaitse


Esinejaks oli kutsutud Kaitseväe Värbamiskeskuse peaspetsialist Igor Berjozkin, kes andis Narva noortele huvitava ja põhjaliku ülevaate järgmistest teemadest: kaitseväeteenistuse liigid, kutsealusena arvele võtmine, ajateenistuse põhielemendid ja kaitseväelase elukutse Eestis, väljaõppe ja hariduse tingimused, teenistuskäik ja karjäärivõimalused Eesti Kaitseväes.


Esinejaks oli kutsutud pikaajalise teenistuskogemusega kaadrikaitseväelane, Kaitseväe Logistikapataljoni ülem kol-ltn Ragnar Koemets, kes tutvustas koolitusprogrammis osalenud noortele järgmisi teemasid: sõja kui fenomeni põhjused ja tagajärjed, Eesti riigikaitse põhimõtted ja eesmärgid, Eesti Kaitseväe ülesanded ja ülesehitus ning Eesti riigikaitse tulevikuarengud ja plaanid.


Esinejaks oli tunnustatud militaarpsühholoog dr Merle Parmak, kes tegi põhjaliku ettekande järgmistel teemadel: psühholoogia kaitseväe kontekstis, kaitseväelaste värbamine ja arendamine, sooritusvõime suurendamine, vaimne tervis ja sõdadega kaasnevad häired, üksikisiku motivatsiooni teke ja moraal.


Programmis osalenud noortele korraldati koolitussessioon riigikaitsealaste analüüsimis-, väitlus- ja esinemisoskuste arendamiseks ning seejärel harjutati üheskoos avaliku debati pidamist.


Tartus toimunud õppesessiooni raames külastati Kõrgemat Sõjakooli ning tutvuti ohvitseride ettevalmistusega. Sõjakooli kadetid rääkisid Narva noortele Eesti riigikaitsest, tutvustasid Kaitseväes kasutusel olevat relvastust ja varustust ning oma õppetingimusi ja eluruume. Samuti söödi maitsvat sõdurilõunat ning külastati Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste muuseumi, kust saadi ülevaade Eesti sõjaajaloost ning Eesti sõjaväelaste varustusest.


TÜ Narva kolledžis toimunud lõimumisteemalisel arutlusseminaril osales üle 25 Ida-Viru humanitaarainete õpetaja ja noorsootöötaja. Arutlusseminaril käsitleti riigiidentiteedi ja ühiskonna sidususe vahelisi seoseid Eestis. Lisaks tutvustati Ida-Viru venekeelsete koolinoorte seas läbiviidud riigikaitseteemalise arvamusuuringu tulemusi, millest selgusid Ida-Viru venekeelsete noorte teadmised, arvamused ja hoiakud Eesti riigikaitse ja julgeoleku suhtes.


SINU-RIIGI-KIATSE-avalik-v2itlus-31012014

Ida-Viru noorte osalusel TÜ Narva kolledžis 31.01.2014. a toimunud avaliku väitluse põhiteemaks oli Eesti riigikaitse mudel. Riigikogu liige Jegveni Ossinovski ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Tomas Jermalavicius väitlesid ajateenistuse ja kutselise kaitseväe voorustest ja puudustest.

Lühikokkuvõte YouTube’s

Meediakajastus: Postimees RUS, ERR RUS, Narva Leht RUS


Koolitusprogrammis osalenud õpilased andsid oma koolikaaslastele ja õpetajatele põhjaliku ülevaate kõikidest õppesessioonidel käsitletud teemadest ja õppesõitude raames nähtust. Kuna koolikonverentsid korraldasid õpilased ise, siis tegemist oli hea võimalusega analüüsida programmitegevuste mõjusust ja asjakohasust. Osalejate antud tagasisidest nähtub, et kõik tutvustatud teemad pakkusid õpilastele suurt huvi, laiendasid nende silmaringi ja mõjutasid positiivselt hoiakuid Eesti riigikaitse suhtes.


Programmi lõpusessioon toimus Tallinnas ja Pärnus 23.-24.02.2014. a. Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud lõpusessiooni raames tutvuti muuhulgas ka Eesti Meremuuseumi ekspositsioonidega. Iseseisvuspäeva varahommikul võtsid Narva noored osa Toompeal toimunud traditsioonilisest lipuheiskamise tseremooniast ning hiljem vaatasid Pärnus toimunud Kaitsejõudude paraadi. Lõpusessiooni raames toimus sotsiaalmeedias ka veebipõhine arutelu riigikaitselistel teemadel ning sündmus lõppes ilusa piduliku tseremooniaga, kus koolitusprogrammi edukalt läbinud õpilased said ametlikud tunnistused ja väärtuslikud meened.


Avalik loomekonkurss toimus 1.-31.03.2014. Avalikule loomekonkursile laekunud töödest otsustas hindamiskomisjon valida kaks parimat, mille autoreid premeeriti rahalise auhinnaga järgnevalt: 250 eurot Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õpilasele Maksim Pekkile (võidutöö) ning Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õpilastele Valeri Atonenile ja Sofia Soldatovale (võidutöö).

2014 a avaliku loomekonkursi kuulutus


Ida-Viru ja Tallinna kutseõppeasutustes viiakse läbi riigikaitseteemaline arvamusuuring 2014, mille eesmärgiks on välja selgitada vene emakeelega õppurite üldteadlikkus, isiklikud hoiakud, arvamused ja seisukohad riigikaitse kohta. Arvamusuuringu tulemused annavad põhjaliku ja ajakohase ülevaate Eesti vene noorte kaitsetahet mõjutavatest teguritest, mida hiljem saab kasutada meie ühiskonna sidususe tugevdamiseks ja Eesti ühtse riigi identiteedi väljakujunemiseks. Küsitlus korraldati järgmistes õppeasutustes: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Sillamäe Kutsekool, Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna Teeninduskool, Tallinna Polütehnikum, Tallinna Transpordikool, Tallinna Tööstushariduskeskus ja Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool.


Sinu Riigi Kaitse eestvedajad osalesid Hollandis 5.-7. novembril 2014. a toimunud NATO teaduskonverentsil “Information Operations for Influence”.


123

Ida-Viru õpetajatele väljatöötatud koolituse viib läbi Eesti sõjaajaloolane, õppejõud ja tuntud publitsist Igor Kopõtin, kelle uus raamat „Eesti Rahvaväe vene sõdurid Vabadussõjas 1918-1920“ jutustab Eesti iseseisvusesse panustanud silmapaistvatest vene ohvitseridest.

14.11.2014. a Tartu Ülikooli Narva kolledžis toimuva koolituse põhiteemaks on seni tundmatu ajalugu, mis tutvustab vene rahvusest sõdurite ja ohvitseride osalust Eesti Vabadussõjas. Koolitusel jagab Kopõtin koolistunnis rakendatavaid teadmisi, mida saab kasutada ühiste väärtuste kujundamiseks ja Eesti ühtse riigiidentiteedi väljakujundamiseks. Koolitus raames toimub ka arutlusseminar, kus vaagitakse kuidas suurendada sidusust erinevate Eesti kogukondade ja generatsioonide vahel.

Koolitus toimub vene keeles ja sellel osalemine on tasuta. Registreerumiseks tuleb täita veebipõhine vorm.


Narva Kreenholmi Gümnaasiumis toimunud üritusel SINU RIIGI KAITSE programmi kadetid tutvusid kavandatavate tegevuste põhieesmärkide ja osalemistingimustega, arutasid oma ühishuvisid ja rääkisid oma ootustest programmi sisu suhtes. Arutelude ja meeskonnatöö tulemusel lepiti kokku, et 2015. aastal keskendutakse programmis järgmistele valdkondadele: sõjaline kaitse, riigijulgeolek, sisekaitse ja turvalisus, strateegiline kommunikatsioon, rahvusvahelised suhted ja välispoliitika. Seitsmest Ida-Viru õppeasutusest kokkutulnud noored arutlesid rühmades ka selle üle, miks on Eestis hea elada ja mida väärtuslikku on siin hinnata ning kaitsta.

IMG_3092


13. veebruaril 2015. a Tallinnas toimunud õppesessiooni raames külastasid SINU RIIGI KAITSE programmi kadetid Eesti Sõjamuuseumi, kus tuntud publitsist, teadlane ja Kõrgema Sõjakooli lektor Igor Kopõtin viis läbi põhjaliku ekskursiooni ja andis ülevaatliku loengu Eesti sõjaajaloost ning venelaste rollist Eesti Vabadussõjas. Kõigile kadettidele kingiti Igor Kopõtini raamat „Eesti Rahvaväe vene sõdurid Vabadussõjas 1918-1920“, kuhu oli võimalik saada ka autori autogrammi.

Pärastlõuna veeti Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžis, kus Ida-Viru noored tutvusid koertekooli tegevusega ning said ka palju kasulikku infot kolledži õppeprotsessi, sportimisvõimaluste ja elamistingimuste kohta. Kolledži kursandid rääkisid oma isiklikest kogemustest ja jagasid häid nõuandeid sisseastumise osas.

Sinu Riigi Kaitse


SINU RIIGI KAITSE programmi raames toimunud heategevusliku ettevõtmise tulemusel jagati Ida-Viru lastele Narvas, Sillamäel ja Kiviõlis tasuta üle 5000 värvika töövihiku „Jänku-Juss ja Eesti“.

Sinu Riigi Kaitse


24.02.2015. Narvas toimunud Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud õppesessioonil räägiti põhjalikult infosõjast ja vaenulikest mõjutustegevustest laiemalt. Kutsutud eksperdina esines Ida-Virumaal sündinud ja üleskasvanud pikaajalise staažiga ajakirjanik (sh Postimehe vastutav peatoimetaja 2011-2013) Anvar Samost, kes kõneles programmi kadettidele meedia rollist riigi julgeolekus. Pärast huvitavat õppesessiooni mindi üheskoos vaatama Peetri platsil toimunud Kaitseväe paraadi, mis jättis noortele väga võimsa mulje. Paraadi lõpus tutvusid kadetid sõjatehnika ja relvastuse väljapanekuga ning tervitasid Eesti ja liitlasvägede sõdureid.

Riigikaitse programm Sinu Riigi Kaitse 97 Vabariigi aastapäev Sinu-RiigiKaitse-2015


Sinu Riigi Kaitse eestvedajad tegid ettekande Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse poolt 18.-20. märtsil 2015. a Tartus korraldatud kolmepäevasel seminaril, kus tutvustasid venekeelsete keskkoolide õpetajatele programmi eesmärke ja jooksvaid tegevusi.

RKKlogo


20. märtsil 2015. a Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumis toimunud SINU RIIGI KAITSE õppesessioonile oli palutud esinema Kaitseväe Värbamiskeskuse ekspert Igor Novitski, kes tutvustas programmi kadettidele ajateenistuse korraldamist ja selle läbimisega seotud asjaolusid. Kohtumisel räägiti ka eestivene noorte enesearendamise ja -teostamise võimalustest.

sinu-riigi-kaitse-2015

Vaata rohkem Aktuaalse Kaamera reportaažist.


Viru jalaväepataljoni ajateenijatele korraldatud arutlusseminar riigitunnetuse teemal toimus SINU RIIGI KAITSE programmi raames Jõhvis 20. märtsil 2015. a. Seminaril puudutati julgeolekutajuga seotud teemasid ning räägiti hoiakutest riigikaitse ja ajateenistuse suhtes.

IMG_4217


1.04.2015. a Narva Kesklinna Gümnaasiumis toimunud õppesessiooni põhiteemaks oli NATO ja rahvusvaheline julgeolek, millest oli palutud rääkima Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Tomas Jermalavičius. Pärast sissejuhatavat loengut oli programmi kadettidel võimalus arutleda tunnustatud eksperdiga kollektiivkaitsega seotud teemade üle.

SinuRiigiKaitse-NATO


2014. a maikuus programmi SINU RIIGI KAITSE läbiviidud Tallinna ja Ida-Viru eestivene noorte riigikatiseteemalise arvamusuuringu tulemuste esitlus toimus 10.04.2015. a Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses, kus asjasthuvitatud eksperdid, riigiametnikud ja ajakirjanikud arutlesid eestivene noorte kaitsetahet mõjutavate tegurite üle. Arvamusuuringu täistekstiga on võimalik tutvuda siin.


Programmi SINU RIIGI KAITSE kadettidele korraldati Narvas koolitussessioon riigikaitsealaste analüüsimis-, väitlus- ja esinemisoskuste arendamiseks ning seejärel harjutati üheskoos avaliku debati pidamist.

SinuRiigiKaitse_koolitus2015


Koolitusprogrammi SINU RIIGI KAITSE kadetid külastasid piirivalvekordoneid Narvas ja Narva-Jõesuus, kus eestivene noortele tutvustati Eesti idapiiri, mis on ühtlasi ka Euroopa Liidu ja NATO välispiir, turvalisuse tagamiseks vajalikke tegevusi. Tugev piirivalve ja tõhus sisekaitse on oluline osa laiapindse riigikaitse strateegia mõistest.


Üle kolme tunni kestnud õppevisiidi raames tutvustati SINU RIIGI KAITSE kadettidele Eesti Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi põhiülesandeid, väljaõpet ning olemasolevat relvastust, tehnikat ja varustust.

SinuRiigiKaitse-_Tapa


Hajutamaks väärinfol põhinevaid müüte Ukraina kriisi kohta, korraldati Narvas avatud paneeldiskussioon „Ukraina kriisi õppetunnid Eestile”, mis toimus TÜ Narva kolledžis reedel, 15. mail 2015. a.

Oma seisukohti ja arvamusi tutvustasid kutsutud eksperdid: Ukraina suursaadik Eestis Viktor Kryzhanivsky, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur ja analüütik Maksym Bugriy, saatejuht ja ajakirjanik Vladislav Kopõlkov ning publitsist ja sõjaajaloolane Igor Kopõtin.

IMG_4903

Üritus toimus riikliku noorteprogrammi SINU RIIGI KAITSE raames ja sellest võttis osa üle 60 osaleja, kelle hulgas oli Ida-Viru noori, kooliõpetajaid, ühiskonnategelasi ja kohalikke ajakirjanikke.

ERR videoreportaaž vene keeles.


Programmi Sinu Riigi Kaitse kadetid arutlesid 30. mail 2015. a toimunud õppesessioonil NATO liikmesuse ja liitlasvägede kohaloleku vajalikkuse üle. Hiljem osalesid Ida-Viru eestivene noored Narvas toimunud Arvamusfestivalil, kus panustasid arutellu Eesti venekeelse inforuumi teemal.

 SinuRiigiKaitse_Narva_arutelu


Tallinnas ja Ämaris 11.-12. juunil 2015. a toimunud Sinu Riigi Kaitse lõpusessiooni kahte päeva mahtus palju erinevaid sündmusi: kohtumine Eesti Kaitseväe juhataja asetäitja brig-kin Artur Tiganikuga, kohtumine Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga, ekskursioon Ämari lennubaasis, ekskursioon Riigikogus, filmi “1944″ vaatamine ja kohtumine režissööri Elmo Nüganeniga, Delfi toimetaja läbiviidud töötuba Eesti venekeelse inforuumi teemal, arutelu sotsiaalmeedias ning pidulik lõpetamine.

Meediakajastus

Riigikaitse koolitusprogramm Sinu Riigi Kaitse, Kindral, Artur Tiganik

SinuRiigiKaitse_fin2015


Ida-Viru ja Tallinna noortele korraldati meeskonnatöö-, esmaabi- ja ellujäämisoskusi arendanud koolitus, mis on toimunud programmi Sinu Riigi Kaitse raames 11.-12. juulil 2015. a koostöös MTÜga Juunior Kompanii korraldatud paadimatkaga suvelaagris.

Riigikaitse programm Sinu Riigi Kaitse - Laager


Sinu Riigi Kaitse eestvedajad osalesid Paides 14.-15. augustil 2015 toimunud Arvamusfestivalil, kus julgeolekualal arutlesid Eesti ühiskonna turvalisuse üle.

SinuRiigiKaitse_arvamusfestival2015


Sinu Riigi Kaitse eestvedajad osalesid Riias 20.-21. augustil 2015. a toimunud NATO strateegilise kommunikatsiooni konverentsil, kus võtsid osa NATO strateegilise kommunikatsiooni oivakeskuse (StratCom COE) avamisest ja kuulasid ettekandeid vaenulikust mõjutustegevusest Balti riikide inforuumis.

SinuRiigiKaitse_NATO-stratcom


Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumis ja Sillamäe Gümnaasiumis 7. septembril 2015. a toimunud infotunnil tutvustati üle 100 õpilasele programmi Sinu Riigi Kaitse tegevusplaani 2015/2016 õppeaastaks ja vastati osalemisega seotud küsimustele.


SINU RIIGI KAITSE noorkadetid osalesid Viru Jalaväepataljonis toimunud kolmepäevases riigikaitseteemalises sõjalis-sportlikus õppelaagris, mille korraldasime heas koostöös Eesti NATO ühinguga. Programmis SINU RIIGI KAITSE osaleb sel õppeaastal ligikaudu 100 venekeelset noort seitsmest Ida-Viru õppeasutusest.

SinuRiigiKaitse-laager

SinuRiigiKaitse-laager2015


Sinu Riigi Kaitse eksperdid võtsid osa riigikaitseõpetajate sügisseminarist, mis toimus Jänedal 29.-30. septembril 2015. a. Sügisseminari korraldas Kaitseministeerium koostöös Kaitseressursside Ametiga. Üritusel osalenuile anti põhjalik ajakohane ülevaade julgeolekuohtudest Läänemere piirkonnas.


SINU RIIGI KAITSE programmi kadetid tutvusid Narva Kreenholmi Gümnaasiumis toimunud kohtumisel kavandatavate õppetegevuste põhieesmärkide ja osalemistingimustega, arutasid oma ühishuvisid ja rääkisid oma ootustest programmi sisu suhtes. Arutelude ja meeskonnatöö tulemusel lepiti kokku, et 2015-2016 õppeaastal keskendutakse programmis järgmistele valdkondadele: sõjaline kaitse, riigijulgeolek, sisekaitse ja turvalisus, strateegiline kommunikatsioon, rahvusvahelised suhted ja välispoliitika. Seitsmest Ida-Viru õppeasutusest kokkutulnud noored arutlesid rühmades ka selle üle, miks on Eestis hea elada ja mida väärtuslikku on siin hinnata ning kaitsta.

SinuRiigiKaitse1sess


Sinu Riigi Kaitse eksperdid panustavad Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse läbiviidavasse uuringusse, mille raames valmib võrdlusanalüüs vaenulikust mõjutustegevusest Ukrainas ja Eestis.

logo


Ligikaudu 50 Sinu Riigi Kaitse kadetti osales Riigikogus 15.10.2015. a toimunud aastakonverentsil “Eesti julgeolek 2015: minu panus”, mille põhiteemadeks olid hübriid- ja infosõda, ühiskonna sidususe mõju julgeolekule ning kodanike panus sõjalisse riigikaitsesse. Konverentsi korraldasid Eesti NATO Ühing, Kaitseliit, SA Unitas, korporatsioon Vironia, korporatsioon Amicitia, Sinu Riigi Kaitse ja Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus koostöös Riigikogu riigikaitsekomisjoni, Riigikantselei, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kaitseministeeriumiga. Konverentsi on võimalik järele vaadata siit.

SinuRiigiKaitse_15102015_minupanus


SKA logo 3D

Sinu Riigi Kaitse peakoordinaator andis põhjaliku ülevaate programmi eesmärkidest ja tegevustest vene õppekeelega koolide ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele korraldatud sügiskoolis “Laiapõhjaline siseturvalisus”, mis toimus 20.-21. oktoobril 2015. a Sisekaitseakadeemias.


krkk

Sinu Riigi Kaitse programmijuht läbis Roostal 18.-23. oktoobril 2015. a toimunud XXXIII Kõrgemad Riigikaitsekursused, mille põhieesmärgiks on tutvustada Eesti julgeoleku-, välis- ja kaitsepoliitikat ning riigikaitse laiapõhjalist käsitlust, suurendada koostööd ning ühiskondlikku sidusust Eestis.


28. oktoobril 2015. a toimunud õppereisi raames külastasid Sinu Riigi Kaitse kadetid Sisekaitseakadeemiat, kus noortele tutvustati sisejulgeolekuga seotud erialasid ning väljaõppe protsessi nii peakompleksis Kasel kui ka Politsei- ja Piirivalvekolledžis Murastes.

SinuRiigiKaitse-Sisekaitseakadeemia2015


6. novembril 2015. a TÜ Narva kolledžis toimunud avatud arutlusseminari põhieesmärgiks oli tutvustada Ida-Viru elanikele laiapindse riigikaitse kontseptsiooni ja tõsta nende kaasatust riigikaitse ja siseturvalisuse vabatahtlike võrgustikesse.

KLseminar

Päekavaka ja meediakajastus (Postimehe artikkel 1, Postimehe artikkel 2, Põhjaranniku artikkel, Raadio 4 reportaaž 1, Raadio 4 reportaaž 2).


Sinu Riigi Kaitse peakoordinaator esines Pärnus 11. novembril 2015. a toimunud Kaitseliidu aastapäevale pühendatud konverentsil, kus tegi ettekande “Julgeoleku- ja riigikaitse alaste hoiakute kujundamine eestivene noorte seas” ja osales paneelidiskussioonis, mis vaagis väljakutseid ja lahendusi riigikaitse laia käsitluse elluviimisel.

kaitseliit


NATO-STO

Sinu Riigi Kaitse eksperdid osalesid Kingstonis (Kanada) 17.-19. novembril 2015. a toimunud NATO uurimisgrupi “Information Operations for Influence” töökohtumisel, kus kohtusid kolleegidega kaheksast liitlasriigist ja tegid põhjaliku ettekande teemal “Countering Russian Propaganda among Russophone Youth in Estonia”.


Narva Kesklinna Gümnaasiumis 20. novembril 2015. a toimunud kohtumisel tutvustasid Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed laiapindse riigikaitse kontseptsiooni ja arutlesid Narva noortega Eesti julgeolekuriskide üle.

IMG_7576


Kodanikupäeval, 26. novembril 2015. a Tallinnas toimunud õppereisi põhiteemaks oli “Tugev riik ja õiglane ühiskond” ja selle raames esinesid SINU RIIGI KAITSE kadettidele kultuuriminister Indrek Saar, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning Riigikogu esimees Eiki Nestor. Õppereis korraldati koostöös Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed ja seda rahastati Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused” vahenditest.

ifbuPBvfLEU


TÜ Narva kolledžis 27. novembril 2015. a toimunud SINU RIIGI KAITSE arutlusseminaril esines Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots, kes tutvustas Ida-Viru eestivene noortele hübriidsõjaga seotud ohtusid ja vastas küsimustele väljakutsetest Läänemere piirkonna julgeolekule.

Vaata lisaks: reportaaž venekeelses Aktuaalses Kaameras

SinuRiigiKaitse-Laaneots


14. detsembril 2015. a Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses toimunud SINU RIIGI KAITSE õppesessiooni viis läbi Kaitseväe Värbamiskeskuse ekspert Igor Novitski, kes tutvustas kadettidele Eesti kaitseväeteenistuse ülesehitust, ajateenistuse korraldust ja selle läbimisega seotud asjaolusid. Kohtumisel räägiti ka eestivene noorte enesearendamise ja -teostamise võimalustest.

SinuRiigiKaitse-KRA-14122015


16.-17. jaanuaril 2016. a looduskaunis kohas Järvamaal toimunud õppelaagri “Üksik Hunt” põhieesmärgiks oli õpetada Ida-Viru eestivene noortele teadmisi ja oskusi  toimetulekuks rasketes olukordades talvisel ajal. Heas koostöös  MTÜga Juunior Kompanii korraldatud õppelaagris osales 18 tublit SINU RIIGI KAITSE noorkadetti.

Talvelaager2016


Kaitseminister Hannes Hanso kohtus SINU RIIGI KAITSE noorkadettidega 19. jaanuaril 2016. a Narva Kreenholmi Gümnaasiumis, kus rääkis eestivene noortele nii julgeolekuolukorrast Euroopas, NATO liitlaste kohalolekust Eestis kui ka pagulaste kriisist Euroopa Liidus.

Kaitseminister-Hanso-SinuRiigiKaitse


Programmi SINU RIIGI KAITSE raames ilmunud kakskeelse raamatu „Laigulised edulood“ esitlus toimus 30.01.2016. a Tallinnas kohvikus Wabadus.
Raamatust täpsemalt saab lugeda siit.

Laigulised-edulood-raamat1


Sinu Riigi Kaitse ja Eesti NATO Ühingu poolt 19.02.2016. a TÜ Narva Kolledžis korraldatud arutlusseminaril esinesid Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadusjuht Tomas Jermalavicius ja USA kaitseatašee Eestis kolonelleitnant Dave Wiseman.

SinuRiigiKaitse


SINU RIIGI KAITSE noorkadetid osalesid Tallinnas 24.02.2016. a toimunud õppesessioonil, mille raames vaatasid Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud paraadi, tutvusid sõjatehnika ja relvastuse väljapanekuga ning külastasid Eesti Sõjamuuseumi.

SinuRiigiKaitse-paraad2016


Tänu Siseministeeriumi toetusele startis programmi SINU RIIGI KAITSE raames üks põnev projekt #VabaTahe, mille põhieesmärgiks on tõsta eestivene noorte kaasatust riigikaitse ja siseturvalisuse vabatahtlike võrgustikesse.

SinuRiigiKaitse-VabaTahe


SINU RIIGI KAITSE noorkadetid osalesid 17.-18.03.2016. a toimunud õppereisil Brüsselisse, kus külastasid Euroopa Parlamenti, kohtusid Eesti saadiku Tunne Kelamiga ning tutvusid Belgia Sõjamuuseumi rikkaliku väljapanekuga.

SinuRiigiKaitse-EL

 


19.03.2016. a Narvas toimunud pidulikul tseremoonial osalenud noorkaitseliitlaste seas oli siiras rõõm näha ka Sinu Riigi Kaitse kadette.

SinuRiigiKaitse-Kaitseliit


SINU RIIGI KAITSE noorkadetid veetsid 24.03.2016. a laheda ja põneva päeva Tapal, kus tutvusid nii Eesti Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi kui USA liitlasvägede varustuse ja tehnikaga.

SinuRiigiKaitse-US-NATO-Tapa


SINU RIIGI KAITSE noorkadetid külastasid 1.04.2016. a Paldiskis asuvat Scoutspataljoni, mis on kiirreageerimisvõimega jalaväepataljon, kus välismissiooni kogemusega tegevväelased tutvustasid noortele oma tegevusi, väljaõpet, relvastust ja tehnikat.

SinuRiigiKaitse-Scouts-2016


1.04.2016.a Paldiskis ja Tallinnas toimunud õppepäeval rääkisime noortele uuesti sellest, et vabatahtlikel on oluline roll Eesti sisejulgeoleku tagamisel.

Vabatahe-SinuRiigiKaitse-Sisekaitse2016


Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus korraldas Kõrgemate Riigikaitsekursuste II venekeelse kursuse I seminari, mis toimus 6.-8. aprillil 2016. a Eesti Sõjamuuseumis ja Ämari õhuväebaasis. Koostöös programmiga SINU RIIGI KAITSE läbiviidud seminaril käsitleti teemasid, mis puudutasid Eesti kaitsepoliitikat, sõjaajalugu ja tänapäeva julgeolekuohtusid, NATO liitlasi, Kaitseväe ülesehitust ja ajateenistuse korraldamist, Eesti majanduslikku julgeolekut, Ida-Ukraina konflikti ning infosõda.Kursusest võttis osa 23 ettevõtjat ja ajakirjanikku Ida-Virust.

csm_KRKK-aprill2016_d5add0356a


15. aprillil 2016. a TÜ Narva kolledžis toimunud avatud seminaril „Infosõda ja küberjulgeolek – ohud, rünnakud ja vastupanuvõimed” esinesid tuntud meediaekspert Raul Rebane ja Küberkaitseliidu liige Dmitri Smirnov.

SinuRiigiKaitse-cyber

 


Programm SINU RIIGI KAITSE korraldas 22.04.2016. a Ida-Virus veteranipäeva, mille raames Eesti Kaitseväe juhataja asetäitja brig-kin Artur Tiganik esines Narvas ja Sillamäel, kus rääkis rahvusvahelistest operatsioonidest ja Eesti veteranidest. Sel ilusal päeval kaunistas 150 tublit eestivene noort enda riideid sinilille rinnamärgiga. Kuula lisaks ka Raadio 4 saadet (vene keeles).

SinuRiigiKaitse-Veteran-SRK2016


SINU RIIGI KAITSE sõjalis-sportlik õppelaager toimus Kirnas 29.04.-1.05.2016 ja seda korraldati koostöös MTÜ Juunior Kompanii ja Kaitseliidu Jõgeva malevaga.

SinuRiigiKaitse-laager2016


Programmi SINU RIIGI KAITSE raames korraldati avatud väitlus, mille põhifookuses oli pagulashirmuga seotud müütide purustamine. Lisaks räägiti nii Euroopa Liidu solidaarsusest, sotsiaalsest õiglusest kui ka julgeolekuriskidest. Lähemalt saab vaadata siit.

pagulased-EST

Venekeelne meediakajastus

Репортаж Радио 4  / Передача Радио 4 (с 23:11) / Статья в Нарвской газете

FES-SRK-debates


SINU RIIGI KAITSE kadetid osalesid Narvas 7.05.2016. a läbiviidud heategevuslikel koristustalgutel, kus üheskoos Eesti kaitseväelaste ja USA liitlastega tegid oma kodulinna puhtamaks. Vaata lähemalt videost.

SinuRiigiKaitse-talgud-USA-Narva


13322036_10209968002455543_188321149810763713_n

31.05.-1.06.2016 esmakordselt Eestis toimus kohtumine tuntud Ukraina (aja)kirjaniku Maksym Butchenkoga, kes on ise pärit Luganskist ja on viimasel aastal avaldanud kaks huvitavat raamatut Ida-Ukrainas toimuvast sõjalisest ja ideoloogilisest konfliktist. Oma raamatutes jutustab Butchenko Ida-Ukraina tavainimeste emotsioonidest ja keerulistest valikutest. Inimlähedaselt kirjutatud raamatud „Художник войны“ ja „Три часа без войны“ on saanud Ukrainas väga populaarseks. Raamatute esitlus ja arutelu autoriga toimusid Tallinnas okupatsioonide muuseumis 31.05.2016. a ja Narvas Rahva Raamatu poes 1.06.2016.


Siseministeeriumi rahastamisel elluviidava koolitusprojekti „Noored vabatahtlikud Eesti julgeoleku ja turvalisuse tagamisel” raames Väike-Maarjal 20.-21. juunil 2016. a toimunud kahepäevase päästelaagri fookuses olid päästmiseks vajalike oskuste õpetamine ja vabatahtlike päästjate tegevuste tutvustamine. Päästelaager korraldati heas koostöös Sisekaitseakadeemia Päästekooliga.

VabaTahe Sisekaitse


Programm SINU RIIGI KAITSE korraldas koostöös Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskusega rahvusvahelise ekspertseminari „Hostile Information Operations as part of Hybrid War“, mis toimus Tallinnas 28. juunil 2016. a. Seminaril osalenud 25 juhtivat eksperti Eestist, Kanadast, Suurbritanniast, Madalmaadest, Norrast, Soomest ja Ukrainast arutasid Euroopas viimasel ajal toimunud hübriidsete agressioonide ühiskondlik-poliitilisi ja informatsioonilisi komponente. Samuti puudutati tulemusliku strateegilise kommunikatsiooni näiteid ja efektiivseid vastumeetmeid infosõjale. Ekspertseminar toimus NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni uurimisgrupi SAS-117 “Information Operations for Influence” tegevuste raames.


Programm Sinu Riigi Kaitse korraldas 18.-22. juulil 2016. a õppereisi Berliini. Ekspertidele mõeldud koolituse põhieesmärgiks oli tutvuda Saksamaa kogemusega riigikaitse edendamisel, kodanikuühiskonna kaasamisel ja rahvusliku julgeoleku tugevdamisel. Kaheksaliikmelise Eesti delegatsiooni koosseisus veel esindajaid Rahvusvahelisest Kaitseuuringute Keskusest, Kaitseväest, Kaitseliidust ja Kaitseressursside Ametist. Õppereisi jooksul külastati erinevaid ametiasutusi, kus toimusid töökohtumised ja arutelud riigikaitse ja julgeoleku valdkonnaga seotud teemadel: Saksamaa Välisministeerium, Saksamaa Rahvusvahelise Poliitika ja Julgeoleku Instituut, Saksamaa Kaitseministeerium, Bundeswehr, Kodanikuhariduse Föderaalagentuur, Berliini politseiamet ja Bundestag. Õppereis korraldati koostöös Saksamaa Välisministeeriumi ja Saksa suursaatkonnaga Tallinnas.

SinuRiigiKaitse


Arvamusfestivali raames korraldas programm Sinu Riigi Kaitse arutelu teemal „Miks Ida-Viru noor tahab teha Eesti turvalisemaks?“, mis toimus Paides julgeolekualal reedel 12. augustil 2016. Arutelu toimus eesti keeles ja seda modereeris Tarmo Anton, Päästeameti Ida-Virumaa päästepiirkonna juhataja. Arutelust võtsid osa: kapten Vladimir Kolotõgin – Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi staabiohvitser, Kirill Šavkun – Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kadett, Nikolai Põld – Jõhvi päästekomando päästja ja Diana Pent – Kaitseliidu Alutaguse maleva kaitseliitlane. Üheskoos otsiti vastuseid järgmistele küsimustele: Eesti julgeolek sõltub teatavasti nii elanike kaitsetahtest kui ka iga kodaniku panusest. Kas seda mõtet jagavad ka venekeelsed kaasmaalased? Kas ja kes peaks kujundama Eestis elavate vene noorte riigikaitsealaseid hoiakud? Mida täpsemalt on Ida-Virust pärit noored valmis kaitsma? Kas ja kuidas mõjutavad Eesti riigikaitset ja julgeolekut äärmuslaste väljaütlemised meedias?

SinuRiigiKaitse-AF2016


13.08.2016. a Narvas toimunud suvelaadal räägiti riigikaitsest ja julgeolekust. Samuti jagati infot Kaitseväe, Kaitseliidu ja ajateenistuse kohta ning vastati linlaste küsimustele.

SinuRiigiKaitse-Narve-suvelaat2016


Sinu Riigi Kaitse programmijuht osales riigikaitseõpetajatele mõeldud iga-aastasel sügisseminaril, kus anti ülevaade nii Eesti riigikaitse kui ka riigikaitseõpetuse aine arengust viimasel ajal. Kahepäevane koolitus toimus Roostal 22-.23. septembril 2016. a ja selle korraldas Kaitseministeerium.


Sinu Riigi Kaitse eksperdid osalesid Kiievis 26. septembril 2016. a toimunud pressikonverentsil, kus tutvustati rahvusvahelise informatsioonilise konsortsiumi “Bastion” loomise eesmärke ja planeeritud tegevust – ühendada jõud ning edendada koostööd valitsusasutuste ja kodanikuühenduste vahel võitlemaks Venemaa infosõja vastu.

Loe lähemalt (vene keeles) siit.

Bastion


Koostöös Saksamaa Liitvabariigi saatkonnaga korraldatud õppereis toimus 4. oktoobril 2016. a, mil Sinu Riigi Kaitse kadetid külastasid Ämari lennubaasi, kus said põhjaliku ülevaate liitlaste kohalolekust ja Balti õhuturbe missioonist.


Riigikogu konverentsisaalis 6.10.2016. a toimunud konverentsil “Eesti julgeolek 2016: minu panus” käsitleti Eesti julgeolekut mõjutavaid väliseid tegureid, riikliku julgeoleku hetkeolukorda ning vaadeldakse julgeoleku strateegilisi suundi ja praktilisi meetmeid.

Programm SINU RIIGI KAITSE panustas konverentsi 3. paneeli korraldamisse, kus arutleti kogukondade ja kohalike vabatahtlike rolli sisejulgeoleku tagamisel. SINU RIIGI KAITSE poolt osales paneelis Kaitseliidu Alutaguse maleva kaitseliitlane ja Jõhvi abipolitseinik Gleb Volodin.

SinuRiigiKaitse-konverents2016


Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK) koostöös Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed ja programmiga Sinu Riigi Kaitse korraldas Tartus ja Tapal 1. jalaväebrigaadis 5.-7. oktoobril 2016. а II venekeelse Kõrgemate riigikaitsekursuste seminari. Lisainfo RKK veebilehelt.

csm_venek_KRKK_2016_dd11032c16


Programm Sinu Riigi Kaitse korraldas 20. oktoobril 2016. a TÜ Narva kolledžis avaliku loengu, mille põhiteemaks olid NATO ja liitlased. Külalisesinejaks oli Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadusjuht Tomas Jermalavićius. Loengust võttis osa ligikaudu 70 noort neljast koolist.

IMG_2483


25.-29. oktoobril 2016. a Narva-Jõesuul toimunud rahvusvahelises Balti-Ukraina sügiskoolis Resilience League 2016 osalejad arutlesid vaenuliku informatsioonilis-psühholoogilise mõjutustegevuse tõkestamiseks vajalike meetmete üle. Kirde-Eestis toimunud sügiskoolist võttis osa ligikaudu 45 eksperti ja noort spetsialisti Eestist, Lätist, Leedu, Ukrainast, Poolast ja Rootsist. Hea koostöö- ja aruteluplatvormina toimiv sügiskool keskendus julgeoleku ja riigikaitse vaatenurgast olulistele teemadele, mille hulgas on strateegiline kommunikatsioon, nüüdisaegsed infosõjad, psühholoogiline kaitse, ühiskondlik sidusus ja riiklik kerksus. Sügiskooli Resilience League 2016 elluviimist toetasid Friedrich Eberti Fond ja NATO ning selle korraldas Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus koostöös programmiga Sinu Riigi Kaitse. Lisainfo siit ja sotsiaalmeediast.

WWW banner Autumn school


Riigikaitse peab olema rahvale arusaadav ja lähedane – just selle mõttega olime väljas Narvas 10. detsembril 2016. a toimunud talvelaadal, kus selgitasime linnarahvale palju olulisi teemasid Eesti julgeoleku osas.

15391176_1198745306874584_6899936349547554446_n


19. detsembril 2016. a toimunud õppereisi raames külastasid Sinu Riigi Kaitse kadetid Eesti Sõjamuuseumi, kus tutvusid väljapanekuga Eesti sõjaajaloo teemal. Õppereisi teises osas rääkis kadettidele Kaitseressursside Ameti spetsialist veebel Igor Novitski, kes tutvustas ajateenistuse eesmärki ja ülesehitust ning vastas küsimustele.

20161219_103807


Programm Sinu Riigi Kaitse viis läbi riigikaitseteemalise arvamusuuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada vene emakeelega elanike üldteadlikkus, isiklikud hoiakud, arvamused ja seisukohad. Loe lähemalt siit.


8.02.2017. a Ida-Virus toimunud mõttetalgudel otsiti vastuseid küsimusele, kuidas riigikaitsega seotud teemasid kommunikeerida tõhusamalt vene keeles.


Sinu Riigi Kaitse programmi eestvedajad andsid Vabariigi aastapäevale pühendatud riigikaitseteemalise infotunni, mis toimus 22. veebruaril 2017. a Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis.


SINU RIIGI KAITSE noorkadetid osalesid Tallinnas 24.02.2017. a toimunud õppesessioonil, mille raames vaatasid Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud paraadi, tutvusid sõjatehnika ja relvastuse väljapanekuga ning hiljem kuulasid huvitavat ülevaatlikku loengut Kaitseliidu tegevusest, mille andis kol-ltn Artur Lillenurm.

20170224_161950


Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK) koostöös Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed ja programmiga Sinu Riigi Kaitse korraldas Tallinnas 1.-3. märtsil 2017. а III venekeelse Kõrgemate riigikaitsekursuste I seminari.


Programmi Sinu Riigi Kaitse eestvedajad osalesid 17. märtsil 2017. a Riias (Läti) toimunud seminaril, kus tutvustati NATO strateegilise kommunikatsiooni oivakeskuse poolt tellitud uurimuse “StratCom laughs: in search of an analytical framework” tulemusi ja arutleti ekspertide soovituste rakendatavuse üle. Samuti võtsid nad osa 20. märtsil 2017. a toimunud koolitusest “Trends in Social Media and their Further Development“.


SPRING school

Tallinnas 27.-29. märtsil 2017. a toimunud rahvusvahelise kevadkooli #ResilienceLeague2017 põhiteemaks oli olukorrateadlikkus küberruumis ja infoväljas. Kevadkoolist võttis osa 36 eksperti Eestist, Lätist, Leedust ja Ukrainast. Kevadkooli kaaskorraldasid programm Sinu Riigi Kaitse, Kaitseliidu küberkaitseüksus ja Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK). Üritusest lähemalt loe siit.


Sinu Riigi Kaitse programmi kadetid külastasid 13. aprillil 2017. a Kaitseliidu Narva maja, kus neile andis topograafialoengu Narva malevkonna liige Anton Pratkunas.


Sinu Riigi Kaitse eestvedamisel Narvas 22.04. toimunud Veteranipäeva tähistamine pakkus linlastele suurt huvi: ilm oli tõesti hea, lapsed olid põnevil ja narvakad suhtlesid siira huviga meie tegevväelaste ning ajateenijatega, Kaitseväe tehnika- ja relvanäitust külastas üle 200 inimese, jagatud sai üle 150 sinilille ja vigastatud veteranide toeks koguti 276 eurot.

Veteranip2ev2017-SinuRiigiKaitse


Sinu Riigi Kaitse eksperdid osalesid Riias 27. aprillil 2017. a toimunud seminaril “NATO in the Disinformation Age: Understanding the Threat”, mille korraldas NATO strateegilise kommunikatsiooni oivakeskus koostöös mõttekojaga CEPA.

cepa_new2


Sinu Riigi Kaitse noorkadetid tutvusid Tapal reedel, 28. aprillil 2017. a toimunud Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi avatud uste päeva raames erinevate väeosade ning NATO liitlaste relvastuse ja tehnikaga.

18216833_1335499336532513_442179451198652038_o


Kaitseliidu Jõgeva maleva Krina õppekaskuses 1.-3. mail 2017. a toimunud riigikaitseteemalises õppelaagris osalenud Sinu Riigi Kaitse noorkadetid harjutasid erinevaid oskusi, mis on kasulikud nii tavaelus kui ka riigikaitses. Vaata rohkem meie pildialbumist.


Sinu Riigi Kaitse vabatahtlikud tutvustasid Eesti julgeoleku ja riigikaitsega seonduvaid teemasid Narvas 6. mail 2017. a toimunud kevadlaadal.

SinuRiigiKaitse-Narva_kevadlaat-2017


Euroopa päevale pühendatud ürituse raames andsid Sinu Riigi Kaitse eestvedajad gümnaasiumiõpiastele infotunni Eesti eesistumisest Euroopa Liidu nõukogus ja rääkisid samuti Euroopa julgeolekust laiemalt.


26. mail 2017. a Okupatsioonide muuseumis toimus avalik seminar, kus info- ja hübriidsõja olemusest rääkis tuntud ajakirjanik ja meediaekspert Pavel Ivanov ning seejärel toimus Ukraina politoloogi Yevhen Maghda raamatuesitlus “Гибридная агрессия России: уроки для Европы”.

18620435_1356870641062049_5527201636358504136_n


Ida-Viru noortele suunatud koolituslaager VABATAHE 2017 toimus 26.-28. juunil 2017 Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuses, kus osalejad tutvusid kohalike abipolitseinike, vabatahtlike päästjate ja kaitseliitlaste ülesannetega. Lisaks sisukale programmile osalejaid ootas ka sportlik-meelelahutuslik osa erinevate harjutuste ja mängudega. Koolituslaagri läbiviimist toetas Ida-Viru Maavalitsus.

19875343_1087715254661378_4551826167278109820_n


Programmis Sinu Riigi Kaitse osalevatel Ida-Viru noortel avanes ülihea võimalus osaleda 25.-29. juulil 2017. a Kirnas toimunud rahvusvahelisel õppelaagril #BalticGuards2017, mille eesmärgiks oli rahvusvahelise koostöö arendamine, NATO ja Eesti tutvustamine ja noorte omavaheliste sõprussidemete loomine läbi erinevate oskuste, ühise õppimise ja sellele järgneva maastikumängu. Viie päeva jooksul õppisid eestivene noored koos uute sõpradega Eestist, Lätist, Leedust ja Suurbritanniast juurde selliseid oskusi nagu: esmaabi, sidepidamine, topograafia, ööbimine ja toiduvalmistamine välitingimustes, liikumine maastikul ning maskeerumine. Laagri lõpus, Airsoft-mängu käigus pandi proovile noorte välioskused, keele- ja meeskonnatööoskused ning üldised füüsilised võimed.

20369717_343692122710700_701668678649054099_o


Sinu Riigi Kaitse eksperdid võtsid osa Valencia (Hispaania) 18.-22.09.2017. a toimunud rahvusvahelisest konverentsist NATO Information & Communicators Conference 2017.


Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK) koostöös Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed ja programmiga Sinu Riigi Kaitse korraldas Tallinnas 26.-28. septembril 2017. а III venekeelse Kõrgemate riigikaitsekursuste II seminari. Loe täpsemalt.


Kirde-Eestis 1.-6.10.2017. a toimunud rahvusvahelise sügiskooli Resilience League 2017 osalejad arutlesid vaenuliku informatsioonilis-psühholoogilise mõjutustegevuse tõkestamiseks vajalike meetmete üle. Sügiskoolist võttis osa 55 noort spetsialisti ja 17 esinejat Eestist, Lätist, Leedu, Ukrainast, Taanist, Georgiast ja Venemaalt. Hea koostöö- ja aruteluplatvormina toimiv sügiskool keskendus julgeoleku ja riigikaitse vaatenurgast olulistele teemadele, mille hulgas on strateegiline kommunikatsioon, nüüdisaegsed infosõjad, psühholoogiline kaitse, ühiskondlik sidusus ja riiklik kerksus. Sügiskooli Resilience League 2017 elluviimist toetasid Friedrich Eberti Fond ja NATO ning selle korraldas Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus koostöös programmiga Sinu Riigi Kaitse.