Sinu Riigi Kaitse arvamusuuring 2017

Programm Sinu Riigi Kaitse viib läbi riigikaitseteemalist arvamusuuringut, mille eesmärgiks on välja selgitada vene emakeelega elanike üldteadlikkus, isiklikud hoiakud, arvamused ja seisukohad.

Arvamusuuring viiakse läbi Tallinnas, Maardus ja Ida-Virus 2017. jaanuaris anonüümse kirjaliku venekeelse küsitluse vormis. Arvamusuuringu sihtrühmaks on kõik venekeelsed inimesed vanuses 15-34 eluaastat, sh õppivad, aega teenivad, töötavad ja ajutiselt töötud.

Sarnased arvamusuuringud leidsid aset ka varasematel aastatel, 2012 ja 2014. Arvamusuuringu tulemused annavad põhjaliku ja ajakohase ülevaate eestivene noorte ja elanike kaitsetahet mõjutavatest teguritest, mida saab kasutada meie ühiskonna sidususe suurendamiseks ja Eesti riigi julgeoleku tugevdamiseks.

Osalemine küsitluses on vastavalt sotsioloogiliste uuringute läbiviimise reeglitele rangelt vabatahtlik ja kõik andmed on eranditult anonüümsed. Ankeedi väljatöötamisel lähtuti ekspertide soovitustest ning selles on kuus jaotust sisuliste küsimustega erinevate riigikaitsealaste arvamuste ja hoiakute ning teemakohase üldteadlikkuse väljaselgitamiseks. Oluline märkida, et suurem osa küsimustest on võetud küsimustikust, mida kasutatakse Kaitseministeeriumi tellimusel regulaarselt toimuvates üleriigilistes avaliku arvamuse küsitlustes. Lisaks on Sinu Riigi Kaitse ankeedis ka selliseid küsimusi, mille valikuvariandid on sõnastatud viimasel aastal jooksul toimunud fookusgruppide ja sotsiaalmeedias asetleidnud arutelude analüüsi põhjal ehk siis need peegeldavad Eesti venekeelsete inimeste seas levinumaid arvamusi ja kasutatavamaid sõnastusi.

Kõik, kes kuuluvad kõnealuse arvamusuuringu sihtrühma – Eestis elavad venekeelsed inimesed vanuses 15-34 – saavad soovi korral jagada oma arvamust ja osaleda uuringus, täites järgmist anonüümset ankeeti.

Sinu Riigi Kaitse arvamusuuringu tulemused avalikustatakse sel veebilehel hiljemalt 2017. a märtsi lõpuks.