Pikaajaline visioon

Turvaline ja sidus Eesti ühiskond, mida iseloomustavad tugev säilenõtkus ja psühholoogiline toimepidevus.

FOOKUS

Alates 2011. aastast on meie meeskond korraldanud koostöös mitmete kohalike ja rahvusvaheliste partneritega erinevaid koolitusprogramme ja teavitusprojekte, mille eesmärk on tugevdada ühiskondlikku vastupanuvõimet ja kogukondade toimepidevust parema olukorrateadlikkuse, analüütiliste rakendusuuringute ja strateegilise kommunikatsiooni abil.

Kaitsetahe

Riigikaitse- ja julgeoleku teemalised teavitus- ja koolitusprogrammid eri sihtgruppide teadlikkuse parendamiseks

Tsiviiljulgeolek ja kriisihaldus

Sektoritevahelise koostöö edendamine elanikkonnakaitse arendamiseks ja kogukonna kerksuse tõstmiseks

Valeinfo sisu ja leviku analüüs

Oskused ja teadmised vaenuliku mõjutustegevuse paljastamiseks ja tõkestamiseks

Info- ja meediapädevus

Strateegilise ja kriisikommunikatsiooni meetmete võimendamine oskusteabe siirdamise ja teadmuslünkade täitmise abil

Lõimumine: väärtused ja hoiakud

Integratsioonialaste kodanikualgatuste uurimine ja toetamine mitmekesise ühiskonna sidususe tugevdamiseks

Tulevikuväljakutsed

Osalusdemokraatia arendamine poliitikakujundamisel ja kaasarääkimisel ühiskondlikult olulistel tulevikuteemadel

2011. a asutatud Riigikaitse- ja julgeoleku teadmiskeskus on Eesti kodanikuühiskonnas ainulaadne koostööplatvorm säilenõtkuse tugevdamiseks ja toimepidevuseks vajaliku mõtteviisi edendamiseks.